Số 1 là Hồng Vân ♥ Số 2 là Ry Dương Nhi ♥ Bạn thích ai hơn ?