Tôi Buồn … có ai biết? Tôi Khóc… chẳng ai hay? Ừ – Tôi giả tạo! Đằg sa…